PHẠM THỊ THANH THỦY

Thạc sĩ Đại học Nottingham Trent (Anh)

Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển DNA Medical Technology