Bảo hiểm Bảo Minh là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam trong nhiều năm. Cung cấp cho thị trường hơn 100 sản phẩm bảo hiểm các loại, áp dụng cho mọi đối tượng bảo hiểm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các cá nhân và tổ chức.