My Health là nền tảng về các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho con người gắn với việc phát triển các ứng dụng thiết thực và cần thiết vì người dùng.